Splošni pogoji poslovanja
Schrottwolf GmbH

>> PDF Download << kliknite tukaj

 

I. Vsebina pogodbe

Naslednji »Določila in pogoji« veljajo za vse naše ponudbe in storitve, vključno z dodatnimi storitvami, kot del našega poslovanja. Z oddajo naročila pri nas ali sklenitvijo pogodbe z nami postanejo ti »Pogoji in določila« del pogodbe in stranka izjavlja, da je seznanjena z vsebino teh »Pogojev in določil«.
Naši nabavni pogoji so brez izrecnega sklicevanja del vseh sedanjih in prihodnjih naročil/dodelitev, ki jih oddamo pisno, po telefonu ali na kakršen koli drug način, ali pogodb, ki jih sklenemo, s katerimi kupujemo ali naročamo našim poslovnim partnerjem opravljanje storitev (vključno z popravili). Posebni dogovori bodo začeli veljati le, če jih bomo pisno potrdili. To velja tudi za spremembe pogodbe. Prodajni pogoji naših dobaviteljev bodo priznani le, če jih izrecno pisno potrdimo. Naš molk v nobenem primeru ne pomeni soglasja. Za pripravo ponudb ne priznavamo nobenih nadomestil. Če ni drugače dogovorjeno, so vse cene v naših ponudbah neto, samodejno natovorjeno in prevzeto. S sprejemom ponudbe se šteje, da je kupec sprejel naše splošne pogoje. Nobeni splošni pogoji ali predpisi kupca, ki odstopajo od naših pogojev, nas ne zavezujejo, tudi če izrecno ne zavračamo njihovega upoštevanja. Naše ponudbe se lahko spremenijo. Če v 7 delovnih dneh od oddaje naročila/naročila ne prejmemo potrditve, se šteje, da je naše naročilo/naročilo sprejeto. Naše ponudbe vsebujejo zaupne in/ali zakonsko zaščitene podatke. Nedovoljeno in nepooblaščeno posredovanje ni dovoljeno.

II. Cene

Trenutna tržna situacija je podlaga za naše ponudbene cene. V primeru spremembe tržne cene in/ali drugih elementov, ki določajo ceno (npr. cene materiala ali surovin, stroški energije, carine, prevozni stroški, plače itd.), smo upravičeni do ustrezne prilagoditve cene. Pri tem so odločilne okoliščine, ki so prevladovale na dan dostave. Če ni sklenjen drugačen dogovor, naše cene veljajo franko skladišče. Naše nabavne cene so (če ni drugače dogovorjeno) pakirane, brezplačne do cilja in so fiksne cene. V primeru zamude pri dobavi velja cena, dogovorjena ob prvotnem času dobave, razen če ni bil sklenjen drugačen dogovor.
Pri zneskih faktur v tuji valuti smo v primeru izjemnih nihanj tečaja upravičeni do odstopa od pogodbe brez nadomestila.

III. Dobava

Navedeni dobavni roki so vedno neobvezujoči. Ne prevzemamo nobene odgovornosti za skladnost s temi. Količine, ki niso odkupljene v predvidenem dobavnem roku, lahko brez predhodne zahteve izbrišemo iz pogodbe. Poleg tega smo v primeru zamude pri prevzemu upravičeni dostavljeni predmet shraniti na stroške in tveganje kupca po lastni presoji. Če sami ne izpolnimo obveznosti, mora kupec določiti razumno obdobje odloga. Odškodninski zahtevki zaradi neizpolnitve ali prepozne izpolnitve so izključeni. Kupec ne more zavrniti delnih dobav. Dogovorjeni dobavni roki so zavezujoči. Če se zaradi posebnih dogodkov ne moremo držati dogovorjenega roka dostave, nas o tem nemudoma obvestimo z navedbo razlogov. V takšnih primerih si pridržujemo pravico, da oddana naročila delno ali v celoti prekličemo brez določitve odloga in brez nadomestila ali da zahtevamo naknadno dostavo. V obeh primerih lahko zahtevamo odškodnino. To velja tudi, če dobava v skladu s pogodbo in pravočasno ni mogoča zaradi višje sile. Prav tako smo upravičeni do odstopa od pogodbe, če dobavitelj slabo izvede druga naša naročila, zamuja z njihovo izpolnitvijo ali če se pri dobavitelju pojavijo dogodki, ki ogrožajo pravilno izpolnitev pogodbe, kar v vsakem primeru vključuje odprtje postopki zaradi insolventnosti. Zavrnemo lahko delne dobave, predčasne dostave in dostave po povzetju, ki niso dogovorjene. V primeru prekoračitve dobave si pridržujemo pravico do vračila artikla na stroške prodajalca. Prodajalec nosi dodatne stroške za potreben pospešen način transporta zaradi prekoračitve pogodbenega roka dobave. Blago mora biti zapakirano komercialno, primerno in neoporečno. Stroške transporta, pakiranja in/ali zavarovanja bomo krili samo, če so izrecno pisno dogovorjeni. Kraj dostave je naslov za dostavo, ki ga navedemo mi. Ko je predmet dostave izročen špediterju, se tveganje prenese na kupca. To velja tudi, če moramo na cilj dostaviti z lastnimi vozili ali vozili tretjih oseb. To pomeni, da vsa škoda in izgube, ki nastanejo po prenosu lastništva, prizadenejo izključno kupca. Blago bo zavarovano za transportne rizike le na izrecno željo kupca. Tveganje preide na nas šele, ko je blago dostavljeno na destinacijo, ki smo jo izbrali.

IV. Zaščitne določbe

Prodajalec je dolžan zagotoviti, da dobavljeni material ne vsebuje nevarnih snovi (zlasti eksplozivnih naprav, eksplozivnih predmetov in zaprtih votlih teles), problematičnih snovi in ​​radioaktivnosti. Pri dostavi je potrebno upoštevati navodila osebja, kar velja tudi za dodeljena razkladalna mesta. Prodajalec je dolžan na našo zahtevo prevzeti materiale, ki smo jih prevzeli na podlagi lažne, nepravilne ali nepopolne izjave. Morebitno škodo, ki jo povzroči dobavitelj, mora plačati dobavitelj ali naročnik na prevzemnem mestu.

V. Plačilni pogoji

Vsi naši računi zapadejo v plačilo takoj po prejemu računa, razen če ni drugače pisno dogovorjeno. V primeru zamude pri plačilu družba Schrottwolf GesmbH zaračuna 14 % letne zamudne obresti. V primeru poslabšanja finančnega položaja kupca po sklenitvi pogodbe, si pridržujemo pravico, da vse terjatve razglasimo za takojšnje zapadle, tudi v primeru odloga. To velja tudi v primeru, da so bile menice ali čeki sprejeti. V primeru neupoštevanja dogovorjenih plačilnih pogojev lahko začasno ali v celoti ustavimo izvedbo drugih potrjenih naročil ali zanje zahtevamo predplačilo. V primeru zamude pri plačilu je treba povrniti vse stroške opominov in/ali izterjave. Kupec lahko pobota nasprotne tožbe z našimi kupninskimi zahtevki le, če smo nasprotno terjatev pisno priznali ali je o njej odločilo sodišče. Poleg tega smo upravičeni po lastni presoji pobotati vhodna plačila, ki niso bila jasno označena, z neporavnanimi terjatvami. Pritožbe, ki smo jih vložili in potrdili, nam ne dajejo pravice do zadržanja zapadlih plačil. Če ni drugače dogovorjeno, se prevzeto blago plača v roku 30 dni brez odbitkov. Dogovorjeni plačilni rok začne teči z dnem izdaje računa, vendar ne pred prejemom blaga. Plačilo ne pomeni potrdila o pravilni obdelavi dostave, niti opustitve kakršnih koli zahtevkov, do katerih smo upravičeni. Terjatev do nas ni mogoče prenesti na tretje osebe.

VI. Višja sila

V primeru višje sile, ki nam bistveno otežuje ali onemogoča dobavo, smo upravičeni do prekinitve dobave za čas trajanja ovire in razumnega začetnega časa ali do celotnega ali delnega odstopa od pogodbe, ne da bi bil kupec upravičen do odškodnine. Kupec lahko od nas zahteva izjavo o odstopu ali dobavi v novo dogovorjenem roku.

VII. Določitev teže in zahteve glede kakovosti

Za fakturiranje so odločilne le teže, mere in količine, ki jih določimo mi. Teža se dokazuje s predložitvijo potrdila o tehtanju ali drugih dokumentov. Kot prevzemne uteži bodo sprejete le tiste, ki so bile ugotovljene na prevzemnem mestu s polnim in praznim tehtanjem na uradno priznani tehtnici. Za obračun drugih količin in dimenzij veljajo le vrednosti, ki jih določimo mi. Zagotavljamo, da je blago v standardnem komercialnem stanju. Poleg tega je treba naše informacije o kakovosti in analizi (npr. potrdila o materialih) glede najvišjih in najmanjših vrednosti obravnavati le kot približne.

Odgovornost z naše strani lahko nastane le v primeru naklepa ali hude malomarnosti. Naše svetovanje je neobvezujoče in ne odvezuje kupca, da mora blago sam pregledati in ugotoviti njegovo ustreznost za predvideni namen. Za stanje blaga v skladu s pogodbo je odločilen čas odhoda iz skladišča. Obvestila o napakah in reklamacije kakršne koli vrste nas morajo pisno sporočiti nemudoma, najkasneje pa v 3 delovnih dneh po tem, ko blago prispe na cilj. Napake, ki jih tudi po skrbnem pregledu ni mogoče odkriti v navedenem roku, je treba prijaviti takoj po odkritju in takoj ustaviti obdelavo, najkasneje pa v 3 mesecih po prejemu blaga. Kljub pravočasnemu obvestilu lahko napake upoštevamo le, če je blago še vedno v stanju, kot je bilo dobavljeno in imamo mi in/ali naši dobavitelji možnost, da reklamirano blago na zahtevo takoj pregledamo (glede na njihove okvare). V primeru utemeljene in pravočasne reklamacije napake si pridržujemo pravico, da blago z napako vzamemo nazaj in vrnemo plačano kupnino. Namesto tega lahko nadomestimo tudi znižano vrednost. Vendar pa imamo pravico, da namesto blaga, ki ga vzamemo nazaj, dostavimo brezhibno blago. Prodajalec zagotavlja enoletno polno garancijo za morebitne napake na dobavljenem blagu (opravljenem servisu). V nasprotju s členom 377 nemškega trgovinskega zakonika (HGB) začne garancijska doba teči šele, ko odkrijemo napako. Tudi če blaga (storitve) ne pregledamo takoj ali odkrite napake ne prijavimo takoj, to ne pomeni izgube pravice do garancije in drugih pravic iz te garancije. Za spoštovanje naših pravic je potrebno le, da napako prijavimo v garancijskem roku. Plačilo blaga (storitve) ne pomeni opustitve morebitnih garancijskih zahtevkov. V primeru dobavljenega blaga z napako lahko odstopimo od pogodbe (t.j. vrnemo blago na stroške in tveganje dobavitelja) in dobavimo drugje na stroške prodajalca. Prav tako si pridržujemo pravico zahtevati znižanje cene ali nadomestno dostavo blaga, ki ne ustreza dogovorjenim pogojem. Možno je tudi, da napako odpravite sami na stroške prodajalca. Odškodnino lahko zahtevamo tudi, če nam je nastala škoda zaradi pomanjkljive dostave. Morebitna navodila za shranjevanje in uporabo nam mora prodajalec posredovati brez zahteve ob dobavi, sicer odgovarja za morebitno povzročeno škodo. Dobavitelj nam odgovarja tudi za morebitne lastninske napake, tako da nam omogoči neomejeno uporabo predmeta dobave ter nas razbremeni zahtevkov tretjih oseb, zlasti tistih, ki izhajajo iz pravic industrijske lastnine.

VIII. Zabojniki in kontejnerji

Zabojniki, ki jih zagotovimo mi (kontejnerji, korita, zaboji, sodi itd.), ostanejo naša last in z njimi moramo ravnati skrbno. Ti morajo biti postavljeni tako, da je omogočen prost dostop za zbiranje ali praznjenje. Material, odložen v zabojnike, postane naša last z vnosom. Vsako poškodbo ali večjo onesnaženost je potrebno nemudoma sporočiti. Ne jamčimo za tesnost posod.

IX. Ohranitev lastništva

Lastništvo dobavljenega blaga si pridržujemo, dokler kupec ne poravna vseh terjatev iz poslovnega razmerja in čeki in menice, dani v plačilo, niso v celoti unovčeni. Če kupec blago proda naprej, je na enak način dolžan obdržati lastninsko pravico. Terjatve iz naslova nadaljnje prodaje pridržanega blaga tretjim osebam so že odstopljene nam. Upravičeni smo, da tretjo osebo obvestimo o odstopu, če kupec zamuja s plačilom ali če izvemo za poslabšanje njegovega finančnega položaja. V tem primeru nam mora kupec na zahtevo razkriti svoje stranke. Če kupec pridržano blago predela, združi ali pomeša z drugim blagom, smo upravičeni do solastnine novega artikla v skladu z razmerjem med fakturno vrednostjo pridržanega blaga in fakturno vrednostjo drugega uporabljenega blaga. Nov inventar ali artikel nam bo brezplačno shranil. Kupec nosi tveganje za čas trajanja naše lastninske pravice. V primeru rubežev ali drugih posegov tretjih oseb, nas je potrebno nemudoma obvestiti. Če kupec preneha plačevati (ali sproži insolvenčni postopek), smo upravičeni prepovedati nadaljnjo prodajo in predelavo dobavljenega blaga. Za naše dostave v tujino se v vsakem primeru uporablja samo avstrijsko pravo, razen tujega prava.

Od: oktobra 2023